•    

   

 •    

   
   

 •    

 •    

 •    

   

 •    

   

 •    

   

 •    

   

บริบทองค์กร

          

          ด้วย บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (Stonehenge Inter Public Company Limited) ได้มีการจัดทำและดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ว่าด้วยเรื่องการบริหารระบบคุณภาพโดยมุ่งสู่มาตรฐานสากลและเพิ่มความพึ่งพอใจลูกค้า ซึ่งทางองค์กรได้มีการนำปัจจัยภายใน เช่น ความรู้ การดำเนินการขององค์กร และปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Parties) ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจขององค์กรทั้งทางบวกและทางลบ อันนำมาสู่การกำหนด "บริบทขององค์กรว่าด้วยการเป็นผู้นำด้านที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในงานบริการให้กับลูกค้าได้รับความพึ่งพอใจสูงสุด" และได้มีการกำหนดขอบข่ายขององค์กร (Scope) คือ การเป็นที่ปรึกษาและบริหารจัดการงานโครงการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง โดยนำมาทำการกำหนดเป็นนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กร คือ

"การให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า"


STI ได้รับผลคะแนน ในระดับ จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564 (CGR 2021) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   และได้รับคะแนนเต็ม คะแนน จาก โครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564" จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA))

Our Project

นโยบายการใช้คุกกี้ | PDPA