ข่าวสารและกิจกรรม
ความสำคัญการคุมงานโครงสร้าง และศัพท์ทางเทคนิค
งานก่อสร้างเป็นงานที่ต้องอาศัยความชำนาญและความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก การอบรมและฝึกฝนบุคลากรในด้านต่างๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ
Read More
STI Academy เติมความรู้ เสริมทักษะ อบรมพนักงานต่อเนื่องในทุกมิติ
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ (STI) ผู้นำในกลุ่มธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กฎหมายควบคุมอาคาร” เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารให้แก่บุคลากรในองค์กร
Read More
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI) ติดสปีดอัพสกิลพนักงาน ก้าวทันเทคโนโลยี ในยุค AI อย่างชาญฉลาด
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำในกลุ่มธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร ได้เห็นถึงโอกาสของการใช้ AI ในยุคปัจจุบัน ที่มีบทบาทอย่างมากทั้งในชีวิตประจำวัน และในแต่ละอุตสาหกรรมต่างๆ จึงได้เดินหน้าจัดอบรมในหัวข้อ Generative AI for Super Secretary
Read More
STI พัฒนาทักษะวิศวกร หนุน Soft Skill สร้างความรอบด้านงานวิศวกรรม พร้อมรองรับการทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำในกลุ่มธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างแบบครบวงจร เดินหน้าตามนโยบายของผู้บริหารที่มุ่งมั่นตั้งใจ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อรองรับความพร้อมในการทำงานทั้งปัจจุบันและอนาคต
Read More
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI) พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เดินเครื่องอบรมด้านภาษา มุ่งสู่การทำงานระดับสากล
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำในกลุ่มธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร เดินหน้าจัดอบรมพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านการสนทนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ และเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารต่างๆ
Read More