บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริบทองค์กร

          

          ด้วย บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (Stonehenge Inter Public Company Limited) ได้มีการจัดทำและดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ว่าด้วยเรื่องการบริหารระบบคุณภาพโดยมุ่งสู่มาตรฐานสากลและเพิ่มความพึ่งพอใจลูกค้า ซึ่งทางองค์กรได้มีการนำปัจจัยภายใน เช่น ความรู้ การดำเนินการขององค์กร และปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Parties) ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจขององค์กรทั้งทางบวกและทางลบ อันนำมาสู่การกำหนด "บริบทขององค์กรว่าด้วยการเป็นผู้นำด้านที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในงานบริการให้กับลูกค้าได้รับความพึ่งพอใจสูงสุด" และได้มีการกำหนดขอบข่ายขององค์กร (Scope) คือ การเป็นที่ปรึกษาและบริหารจัดการงานโครงการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง โดยนำมาทำการกำหนดเป็นนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กร คือ

"การให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า"