วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ หนังสือชี้ชวน

          บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “STI”) จัดตั้งขึ้นในปี 2547 โดยผู้ถือหุ้นและผู้บริหารซึ่งเป็นวิศวกรผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในแวดวงวิศวกรรม อันได้แก่ (1) นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ (2) นายไพรัช เล้าประเสริฐ (3) นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข และ (4) นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ และผู้ถือหุ้นและผู้บริหารซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหาร ได้แก่ (5) นายอิสรินทร์ สุวัฒโน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งแต่การศึกษาสำรวจ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง รวมไปถึงการตรวจสอบรับรองงาน เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จและสามารถเปิดดำเนินการหรือเข้าใช้ประโยชน์ได้ตามแผนงานของลูกค้า นอกจากนี้ การให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (“บริษัทย่อย” “STH”) ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณภาพงานที่ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล ภายใต้การควบคุมกรอบระยะเวลาและงบประมาณของโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าที่รับบริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจดังนี้ 

Benefit

Efficiency

Smart

Trustworthy

 


วิสัยทัศน์

:

กลุ่มบริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การเป็นบริษัทที่ปรึกษาและผู้ให้บริการงานวิศวกรรมที่ดีที่สุด (BEST) ในประเทศไทยในด้านต่างๆ ดังนี้

B :

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

E :

ประสิทธิภาพของงาน

S :

ความรอบรู้ ทักษะ และประสบการณ์

T :

ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ

ภารกิจ

:

ภารกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

-

มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล โดยเข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้ความสำคัญต่อการควบคุมงบประมาณโครงการ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

-

บริหารจัดการโครงการโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เพื่อรับประกันถึงผลสำเร็จของโครงการตามแผนงานของลูกค้า

-

ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (good corporate governance) ทั้งด้านความเป็นธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และศักยภาพการแข่งขัน เพื่อเป็นหลักประกันถึงคุณภาพงานบริการในทุกโครงการ

ทั้งนี้ ภายใต้ภารกิจดังกล่าว นำไปสู่การกำหนดนโยบายในการทำงานของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

-

สร้างมาตรฐานการทำงานในเชิงรุก (Pro – Active Management) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน

-

ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งกับผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมา (Team Work) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ

-

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ไม่เรียกรับผลประโยชน์สินบน หรืออามิสสินจ้างจากการทำงาน

-

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และผลกระทบต่อสุขอนามัยเป็นสำคัญ

เป้าหมายใน การดำเนินธุรกิจ

:

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายระยะสั้นในการยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ระดับมาตรฐานสากล เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในส่วนงานต่างๆ เช่น ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ และฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นต้น เพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานของกลุ่มบริษัทและมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล สำหรับเป้าหมายระยะกลาง กลุ่มบริษัทฯ ประสงค์จะขยายงานบริการให้ครอบคลุมลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งโครงการก่อสร้างมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด รวมทั้ง มีแผนงานวางระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO ครอบคลุมงานบริหารจัดการโครงการก่อสร้างทั้งระบบ ซึ่งผลสำเร็จของแผนงานตามเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลางดังกล่าวข้างต้น จะช่วยสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทฯ มีการขยายตัวด้านรายได้และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นบริษัทที่ปรึกษาและผู้ให้บริการงานวิศวกรรมที่ดีที่สุดในประเทศได้ตามเป้าหมายระยะยาวที่วางไว้