คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายกำพล ปุญโสณี

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายวรวรรต ศรีสอ้าน

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

นายอิสรินทร์ สุวัฒโน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายธุรการสำนักงาน

นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายจุมพล สำเภาพล

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายไพรัช เล้าประเสริฐ

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวชวลรรค ศิวยาธร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ