‘เอสทีไอ’ รอยื่นไฟลิ่ง พร้อมระดมทุน mai สยายปีกธุรกิจ


     นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเอสทีไอ เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัททำธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน โดยธุรกิจของกลุ่มบริษัทแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ในปี 2558-2560 มีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 81-91% ของรายได้จากการให้บริการรวม และธุรกิจให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน โดยปี 2560 มีรายได้จากการให้บริการรวม 494.56 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 57.51 ล้านบาท และมีแนวโน้มผลประกอบการจะเติบโตต่อเนื่องจากภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวดี

     นายสมเกียรติกล่าวว่า เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ในอนาคตจึงมีแผนจะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาแบบคำขออนุญาตการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 134 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 268 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น โดยมีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้จำนวน 68 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.37 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และการขยายกิจการในอนาคต รวมทั้งนำไปพัฒนาบุคลากรและระบบต่างๆ

 

ที่มา : มติชนออนไลน์