วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมเรื่อง “Contract & Project Management” วิทยากร โดย นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมเรื่อง “Contract & Project Management”
วิทยากร โดย นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

 

 

โครงการก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งทางด้านคุณภาพ ราคาและเวลานั้นขึ้นกับการบริหารสัญญาและการบริหารโครงการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การเริ่มต้นเตรียมการที่ดีตั้งแต่แรกก่อนการก่อสร้างเสมือน ทำให้การก่อสร้างสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วครึ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถลดความขัดแย้ง ข้อผิดพลาด และความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภัยในการก่อสร้างในที่สุด

การอบรมนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ ในการก่อสร้าง

ที่มา : www.facebook.com/EngineeringInstituteofThailand