STI ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มจธ. เยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ โซนซี

STI ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มจธ.

เยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ โซนซี

     โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซนซี ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และ SPC Consortium  ซึ่ง บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็น Lead Firm  ที่ปรึกษาควบคุมบริหารงานก่อสร้าง โดยในวันที่ 20 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จำนวน 37 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ โดยมีพี่ๆ วิศวกรประจำโครงการจากบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI มาบรรยายภาพรวมโครงการ โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษา เนื่องจากโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ โซนซี แห่งนี้เป็นสมาร์ทบิวดิ้ง ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ซึ่ง STI ให้ความสําคัญกับการศึกษา การสร้างประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษา และการพัฒนาวิศวกรรุ่นใหม่ของประเทศ ซึ่งเป็นรากฐานของความยั่งยืนในอนาคต