เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่งฯ (AEC) จัดกิจกรรม Town Hall เพื่อสร้างทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งของชาว AEC

เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่งฯ (AEC) จัดกิจกรรม Town Hall

เพื่อสร้างทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งของชาว AEC

     บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) นำโดย นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานกรรมการ นายไพรัช เล้าประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ นายไพบูลย์ โชคไพรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน และ พลโท ดร.สบโชค ศรีสาคร ที่ปรึกษา AEC จัดกิจกรรม Town Hall ประจำปี 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสื่อสารถึงกลุ่มวิศวกรและพนักงานทุกระดับ นำเสนอวิสัยทัศน์ และนโยบายเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร ทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทุกคน พร้อมรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ย้ำเป็นผู้นำบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ที่เราจะก้าวเดินและเติบโตไปด้วยกันเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคง เพราะทุกคนล้วนมีส่วนในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ตอกย้ำ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชั้นนำ 1 ใน 4 ของไทย และเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI)