AEC รับงานใหม่ โครงการศึกษาและออกแบบ เส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเล

AEC รับงานใหม่ โครงการศึกษาและออกแบบ เส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเล

    เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่งฯ (AEC) ในกลุ่ม STI ไฟแรง ล่าสุดคว้างานการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบแนวคิดเบื้องต้นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน ช่วงจังหวัดระนอง - จังหวัดสตูล บุ๊คแบ็คล็อกเข้าพอร์ตราว 26 ล้านบาท โชว์แกร่งด้านงานวิศวกรรม

     นายไพบูลย์ โชคไพรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศ ในกลุ่ม บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) เปิดอีกหนึ่งความสำเร็จในการเป็นลีดคว้างานใหม่ โครงการ "การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและออกแบบแนวคิดเบื้องต้นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน ช่วงจังหวัดระนอง - จังหวัดสตูล" ระยะทางประมาณ 600 กิโลเมตร โดยมีมูลค่าสัญญาจ้างราว 26 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินการประมาณหนึ่งปีครึ่ง เสริมแบ็คล็อกครึ่งปีหลังให้กลุ่มบริษัท

     ล่าสุดได้ลงนามสัญญาร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเดินหน้าศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม (Feasibility Study) จัดทำแบบเบื้องต้น และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ของการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน (ช่วงจังหวัดระนอง - จังหวัดสตูล) พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาด้านคมนาคมทางบก เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นด้านการท่องเที่ยว

     การศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลนี้ นับเป็นโครงการสำคัญในการพัฒนาเมืองชายฝั่งทะเล ที่มีแนวคิดการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ทั้งนี้ AEC มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายด้านเข้ามาปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่มีคุณภาพ นำไปใช้ได้จริงและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ