“สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์” เป็นวิทยากร ร่วมกับสภาวิศวกร เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

“สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์” เป็นวิทยากร ร่วมกับสภาวิศวกร
เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร ร่วมกับสภาวิศวกร เป็นหนึ่งในวิทยากรให้ความรู้ ในฐานะ อนุกรรมการ คณะกรรมการกิจการพิเศษ สภาวิศวกร ในการอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” ให้กับ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเสริมความรู้ในการเตรียมเลื่อนระดับวิทยฐานะ และการเตรียมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร ให้ได้รู้หลักการและความสำคัญของใบอนุญาต รวมถึงได้เตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอใบอนุญาตได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร 9 สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา