การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code
ประวัติของกรรมการที่พ้นตามวาระและเสนอเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
นิยามกรรมการอิสระ
ประวัติของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
แบบขอรับรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม