สนับสนุนโครงการ มจธ. 55 ปี ร่วมสร้างคนดี สร้างความรู้ คู่แผ่นดินไทย

ผู้สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานักศึกษา

ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่หลังเดิม (อาคาร 2) ธนาคารแห่งประเทศไทย

การสนับสนุนและความร่วมมืออันดียิ่งต่อการส่งเสริมการกลับเข้าทำงานของลูกจ้างพิการของสำนักงานประกันสังคม

ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ, ระบบระบายอากาศ และติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐาน โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นจำนวน 350,000 ชั่วโมง

ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง งานก่อสร้างทางเชื่อมระบบสาธารณูปโภค เข้าสู่ที่ตั้งโครงการของ ปตท. ณ อ.วังจันทร์ โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นจำนวน 400,000 ชั่วโมง

ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง งานก่อสร้างทางเชื่อมระบบสาธารณูปโภค เข้าสู่ที่ตั้งโครงการของ ปตท. ณ อ.วังจันทร์ โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นจำนวน 700,000 ชั่วโมง

ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นจำนวน 2,000,000 ชั่วโมง

ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นจำนวน 3,400,000 ชั่วโมง