ลำดับ
ชื่อเอกสาร
1 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กลุ่มบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2 นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส เกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณ (Whistleblower Policy) ของ กลุ่มบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
3 นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน กลุ่มบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)