ประวัติบริษัท
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“STI”)

          จัดตั้งขึ้นโดยผู้ถือหุ้นและผู้บริหารซึ่งเป็นวิศวกรผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในแวดวงวิศวกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งแต่การศึกษาสำรวจ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง รวมไปถึงการตรวจสอบรับรองงาน เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จและสามารถเปิดดำเนินการได้ตามแผนงานของผู้ว่าจ้าง

          นอกจากนี้ การให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (“STH”) ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณภาพงานที่ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล ภายใต้การควบคุมกรอบระยะเวลาและงบประมาณของโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานผู้ว่าจ้างที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ว่าจ้างที่รับบริการของบริษัทฯ
สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ
ปี 2535  
          บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (“STH”) จัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน รวมถึงธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
 
ปี 2547  
          บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“STI” หรือ บริษัทฯ) จัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
 
ปี 2559  
          ดำเนินการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเตรียมตัวจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย STI เข้าลงทุนในหุ้นสามัญร้อยละ 100.00 ของ STH และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท เป็น 100.00 ล้านบาท รวมถึงดำเนินการรวมบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรที่ปรึกษา และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เข้าเป็นฝ่ายงานภายในกลุ่มบริษัทฯ

เดือน สิงหาคม
          - บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด (“UVCAP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“UV”) เข้าลงทุนในบริษัทฯ ด้วยการ ซื้อหุ้นบริษัทฯ จำนวน 350,000 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 35.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น (1,000,000 หุ้น) ส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทร่วมทางอ้อม ของ UV

 
ปี 2560  
          บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ในด้านที่ปรึกษาและบริหารจัดการการก่อสร้าง (Consultant and Pre-Construction Management) จากสถาบัน TÜV NORD ซึ่งเป็นสถาบันด้านการรับรองและออกใบรับรองตามมาตรฐานระบบทั้งใน และนอกประเทศ อันเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
 
ปี 2561  
  เดือน เมษายน
​          - ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ จาก 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้น STI มีการเปลี่ยนแปลงจาก 1,000,000 หุ้น เป็น 200,000,000 หุ้น และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100.00 ล้านบาท เป็น 134.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพื่อการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

เดือน กรกฎาคม
          - บริษัทฯได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

เดือน ธันวาคม
          - แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
          - บริษัทฯเปิดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 68 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคา 6.30 บาทต่อหุ้น โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6-7 และ 11 ธันวาคม 2561
          - บริษัทฯจัดงาน 1st Trading day ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เริ่มเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ ใน SET เป็นวันแรก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561