ประวัติความเป็นมา

           บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเป็น บริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก จำนวน 1 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงรองรับการขยายตัวในการรับงานด้านวิศวกรที่ปรึกษา โดยเฉพาะธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมก่อสร้างในช่วงเวลาขณะนั้น โดยผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวมีความต้องการวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นผู้ควบคุมบริหารโครงการก่อสร้างให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานก่อสร้างมีคุณภาพได้มาตรฐาน แล้วเสร็จภายในระยะเวลาและงบประมาณที่วางไว้ตามแผนงาน

           นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (STH) ด้วยการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่งให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง