สารจากประธานกรรมการ

          คณะกรรมการ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจตลอดมา

          คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ในการที่จะปฏิบัติและให้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

          บริษัทฯ ได้พิจารณาสาระสำคัญต่างๆ ด้วยการประมวล วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลักขององค์กร หลักการนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือหน้าที่ตามความรับผิดชอบและเพิ่มเติมให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นสากล มีความทันสมัยเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ

          คณะกรรมการบริษัท มีความพยายามอย่างที่สุดที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัดและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป

          นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

นายจุมพล สำเภาพล
ประธานกรรมการ

ลำดับ
ชื่อเอกสาร
1
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)