หลักการดำเนินธุรกิจ

          คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโนบายที่จะส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุม ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้าน และสอดคล้องกับวิถีแห่งการสร้าง ความสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคู่มือ "จริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน" เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทในกลุ่มบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานแห่งธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร และกำหนดให้มีการทบทวน ติดตามผลการปฏิบัติงานตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน อย่างต่อเนื่อง

          จริยธรรมธุรกิจฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561

(นายจุมพล สำเภาพล)
ประธานกรรมการ
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ
ชื่อเอกสาร
1 จริยธรรมธุรกิจข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน